Koolitusalused

Avaleht   /   Koolitusalused

TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKORRALDUSE JA KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED.

1.     Üldandmed

Täienduskoolitusasutuse pidaja on EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS, registrikood 10903252.
EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS korraldab täiskasvanute tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust täiskasvanute koolituse seaduse jt täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivate õigusaktide kohaselt.
EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi täiskasvanute täienduskoolitusasutusena. EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS majandustegevusteate number on 180139.

A.H.Tammsaare tee 47 (Krõõda torn, 2. korrus) 11316 Tallinn
Tel +372 684 1250; +372 684 1251
E-post: ewt@emiewt.ee;
Koduleht: emiewt.ee;
KMKR: EE100133534
AS LHV Pank: EE277700771002934704; Swedbank AS: EE442200221001165684

EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS koolitused toimuvad õppekavade alusel aastaringselt. Õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehe avalehel ning alamlehtedel „KURUSED“ ja „SISEKOOLITUS“. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on 45 minutit.
Õppekava on koostatud lähtudes konkreetse sihtgrupi vajadustest, täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi juhendmaterjalidest.

2.     Õppekeel ja õppevorm, õppemeetodid

Koolitused toimuvad eesti keeles. Kokkuleppel koolituse tellijaga võib koolitus toimuda ka mõnes muus keeles.
Õppevorm: päevane õpe; ühe- või kahepäevane koolitus, kursused.
Õppemeetodid: aktiivmeetodid, mis baseeruvad täiskasvanute õpetamise alustel; käitumise treeningute, NLP ja psühhodraama meetoditel; interaktiivsed loengud, lühiloengud ja arutelud; praktiliste näidisülesannete lahendamine; videotreeningud ja analüüs; rühmatöö.

3.     Õpikeskkond

Kõik koolitused toimuvad kaasaegsetes EMI-EWT koolitusklassides, või veebipõhiselt. Kõik koolitusruumid on hästi valgustatud, ventileeritud ning varustatud tänapäevaste tehniliste vahenditega – dataprojektor, pabertahvel, arvuti, Interneti kasutamise võimalus. Ruumides on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituspäeval pakutakse osalejatele kohvi, teed ja vett. Osalejatele tagatakse vaheaeg lõunasöögiks. Asutusesisesed koolitused viiakse koolituse tellija soovi korral läbi tellija koolitusruumides. Igaks koolituseks on osalejatele ette valmistatud koolitusmaterjal kas paberkandjal või elektroonilisel kujul.

4.     Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord ja kvaliteedi tagamine

Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus anda tagasisidet koolituse sisu ning korralduse kohta nii suuliselt, kirjalikult paberkandjal (küsitlusleht), küsitluskeskkonnas ning  e-maili teel. Koolituse lõpus täidavad osalejad küsitluslehe, kus annavad hinnangu koolituse sisule, lektorile ja koolituse korraldusele; teevad ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks ning neid huvitavate koolitusteemade osas. Koolituse korraldaja ja koolitaja analüüsivad saadud tagasisidet ning teevad vajadusel muudatusi koolituse sisus ja korralduses. EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS jätab endale õiguse teha õppekavades nende parendamise eesmärgil jooksvalt muudatusi.

5.     Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus

Koolitusi läbi viivad lektorid on oma ala head asjatundjad, pika koolituskogemuse ning suurte erialaste teadmiste ja praktikaga. Koolitajate kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse lühikirjeldus on märgitud vastava õppekava juurde.

6.     Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused ja kord

Kodulehel avaldatud koolitustel on võimalik osaleda kõigil huvitatud ning õppekeelt koolitusest arusaamiseks piisaval määral valdavatel juriidilistel ning eraisikutel. Koolitusele registreerumine toimub jooksvalt ja tellijale/osalejale sobiva aja jooksul enne koolitust. Koolitusgrupi suurus on erinev ning sõltub koolituse sisust.

Avatud koolitustele on võimalik registreerida järgnevalt:

1)     täites kodulehel vastava koolituse õppekava all oleva registreerimisvormi;
2)     saates registreerimissoovi meilile: ewt@emiewt.ee;
3)     telefoni teel: +372 684 1250

Peale registreerimissoovi saatmist saadab EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS registreerunule kirjaliku kinnituse registreerumise kohta. Isik, kes on registreerinud koolitusele ja kes tuleb koolituspäeval koolitusele, kinnitades oma osalemist allkirjaga, loetakse koolitusele vastuvõetud õppijaks. Õppijal on õigus saada jooksvalt täiendavat infot koolituse korralduse jt tingimuste kohta koolituspäeval, meili või telefoni teel.

7.     Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval koolitusele, siis arvatakse õppija koolituselt välja. Koolitusel osaleja arvatakse koolituselt välja ka tema esitatud sooviavalduse põhjal.

8.     Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine.

9.     Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord

Õppekavas toodud koolituse osavõtutasu kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul seda ei tõsteta; sooduspakkumiste korras võib osavõtutasu vähendada. Koolituse osavõtutasu on märgitud vastava õppekava juurde. Peale registreerimissoovi saamist väljastab EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS registreerunule e-maili teel arve. E-arve väljastatakse tellija soovil Arve väljastatakse alati enne koolituse toimumist. Koolituse eest tasumine toimub ainult esitatud arve alusel ja pangaülekandega. Koolitusele registreerunu kohustub osavõtutasu maksma arvele märgitud tähtajaks (üldjuhul kuni 7 kalendripäeva) või erandkorras kokkuleppeliseks tähtajaks.

10.   Õppetasust vabastamise kord

Õppetasust vabastamist üldjuhul ei võimaldata. Küll korraldataks aeg-ajalt tasuta lühikoolitusi, millest ka koolituskavas teavitatakse.

11.   Õppetasu tagastamise tingimused ja kord

Koolitusgrupi mittetäitumisel või mõnel muul mõjuval põhjusel on EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS-il õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse koolituse ärajäämisest või edasilükkumisest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest tasutud osavõtutasu makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Kui registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teada anda e-maili teel ewt@emiewt.ee. Koolitusele ette teatamata mitteilmumise korral õppemaksu ei tagastata. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

12.   Isikuandmete kogumine ja töötlemine

EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS kogub osalejate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, asutus, ametikoht, e-mail, kontakttelefon. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

13.   Vaidluste lahendamise kord

EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS ja koolitusel osaleja/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.