Kursuse detailid

Avaleht   /   Juhi arenguprogramm

Kursuse info

 • Kood:AJA-1
 • Aeg:29. veebruar, 1 märts, 12. märts 2024
 • Maht:3 päeva (24 akadeemilist tundi kontaktõppena)
 • Koht:Tammsaare Ärikeskus, A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316. Krõõda torn, I korrus
 • Koolitaja:Toomas Osvet
 • Õppekavarühm:Juhtimine ja haldus

Juhi arenguprogramm

Toomas Osvet Juhtimine. Turundus. Personal.

Igas kollektiivis on isikuid, kelle erialased oskused on väga head ja nad suudavad olla oma kolleegidega meeldivates suhetes. Sellistest inimestes peetakse lugu ja neid austatakse. Tihti juhtub, et just neile tehakse ettepanek astuda oma arengus järgmine samm. Võtta vastu juhi ametikoht või astuda juhtimise järgmisele tasandile. Kindlasti tegutsevad sellised inimese oma uues ametis vastutustundlikult toetudes oma teadmistele, oskustele ja kogemustele. Tõsi on aga ka see, et juhi amet erineb eelnevast ning juhi rolliga on seotud konkreetsed eesmärgid, ülesanded ja tegevused, milliseid eelnevas töös ei olnud.

Käesolev õppetöö toetub pikaajalisele juhtide koolituse kogemusele. Õpime tundma juhitöö põhitegevusi. Selles töös üles kerkivaid keerukusi ja nende meeldivama lahendamise võimalusi. Osavõtjad saavad mahukad õppematerjalid, kus on esitatud juhi töö põhitegevused. Väga oluline osa juhi töös on mõjusate suhete loomine ja hoidmine alluvate, kolleegide, klientide ja teistega. Selleks , et olla inimsuhete sfääris edukas on vajalikud spetsiaalsed sotsiaalsed oskused. Käesoleval koolitusel on ka need väga suure tähelepanu all ja võtavad õppetööst praktiliselt poole ajast.

Kuna õppetöös on suure tähelepanu all just oskuste omandamine, leiavad kasutamist paljud aktiivseid meetodeid, kus õppijad saavad omandatavat praktiseerida ja personaalset tagasisidet omandatu kohta. Praktika on näidanud, et väga kasulik on õppepäevade vaheline aeg, kus õppijal on ülesanded kasutada uusi oskusi igapäevases töös juhina. Järgneval koolituspäeval on hea analüüsida toimunud praktikat ning käsitleda ja harjutada õppetöös just neid teemasid ja olukordi, mis on konkreetsele õppijale keerulised.

Programmi tulemusena on osalejad:

 • teadvustanud, kuidas toimib organisatsioon ja milles seisneb juhi töö
 • õppinud juhtimise funktsioone, planeerimist, organiseerimist, eestvedamist ja kontrollimist
 • õppinud juhtimise põhitegevusi nagu, otsustamine, delegeerimine, motiveerimine jt.
 • teadvustanud juhi tööks vajalikud kompetentsused
 • teadvustanud peamised sotsiaalsed kompetentsid, mis on vajalikud juhi rollide täitmiseks ja tegevuste efektiivsuse tõstmiseks
 • teadvustanud isiksuses toimivad seaduspärasused ja võimalused nende rakendamiseks  juhtimisel
 • analüüsinud iseenda sotsiaalpsühholoogilisi ressursse  ja nende rakendamise ning arendamise võimalusi
 • õppinud inimeste juhtimise põhitehnikaid ja enese kehtestamise võtteid
 • praktiseerinud käitumise erinevaid tehnikaid erinevates juhtimise olukordades
 • loonud endale arenguülesanded

Koolituse teemad:

I teema.  Organisatsioon ja juhtimine

Ettevõtte ja organisatsioonikäsitlus. Milles seisneb juhtimise töö?
Juhtimise mõiste, ülesanded, eesmärgid, rollid.
Liidri erinevate alamrollide tähtsus ja mõju.
Juhtimise funktsioonid.
Planeerimine, organiseerimine, eestvedamine, kontrollimine

II teema. Juhtimise tegevused

Otsustamine, delegeerimine, motiveerimine, juhi võim,
vastutus juhi töös, erinevad stiilid juhtimistöös,
eestvedamine, innuka töötegemise eeldused, jmt.

III teema. Inimeste juhtimine mõjusalt, kiirelt ja tulemuslikult.  

Mõjusad käitumistehnikad enese kehtestamiseks juhi töös.
Eesmärgistatud, täpselt fokusseeritud sõnumi loomine.
Alluva mitteteadvustatud käitumise mõjutamine.
Konkreentsete käitumismustrite loomine.
Vastutuse, soovi ja tahtmise loomine alluvas tööülesannet täita.

IV teema. Eestvedamine. Juht, kui liider

Eestvedamise oskused ühise tõhusa töösse pühendumise saavutamiseks.
Tegevused ja käitumine, mis loob järgijad
Alluva, kui isiksuse täpne tajumine ja oskused teda kaasa tõmmata.
Juhi täpsed tegevused liidrina protsesside algatamisest, tulemuste tähistamiseni.
Isiksuslikud küljed juhi ja liidrina.

V teema. Meeskonna loomine ja arendamine

Gruppides toimuvad protsessid, meeskonna kujunemine
Meeskonna edukust määrava psühhokliima loomine ja hoidmine
Meeskonna arengustaadiumid.
Juhitegevused meeskonna erinevatel arengustaadiumitel.
Erinevad rollid meeskonnas ja nende tasakaal edukas koostöötamise protsessis
Koostöö loomine meeskonnas

 VI teema Juhtimisolukordade praktiliste näidete analüüs

Analüüsime juhtimise alaseid näidisvideoklippe eesmärgiga mõtestada need juhi tegevuse võtted, mis kindlustavad edu.
Rühmatöödena arendatakse oskust näha ja mõista eelnevalt käsitletud teemasid. Mis? Miks? ja Kuidas? toimub  tegevusprotsess. Millega luuakse edu? Kuidas tegutseb professionaalne juht ? jmt.

VII teema. Praktiliste juhtimisharjutuste lahendamine

Harjutame eelmistes moodulites õpitud oskusi  tegevusprotsessi juhtimiseks.
Õppijad lahendavad konkreetseid juhtimise olukordi.
Analüüsime harjutusi ja õppijad saavad tagasiside.
Osavõtjad loovad isikliku arengu ülesanded

Töötamisviis

Lühiloengud, rolliharjutused videotagasisidega, arutelud, rühmatööd, testid.

Tunnistuse saamiseks.

Osavõtt kõigist õppepäevades
Vastamine  küsimustikule
Praktilise juhtimisharjutuse lahendamine.

Koolituse maksumus

660€ +km

Hind katab: koolituse, koolitusmaterjalid, kohvipause ja lõunat koolituspäevadel

Koolitaja:

 

Toomas Osvet, MBA

TOOMAS OSVET on pikaajaliste kogemustega juht ja  koolitaja. Ta on töötanud juhina  esmatasandi juhist  tippjuhini.

Ta omab  superviisori, coach’i, NLP Trainer’i, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri , juhtimis-konsultandi ning andragoogi sertifikaate.
Omandanud mitu kõrgharidust: füüsika  erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s ning õppinud TTÜ-s ärijuhtimist.
Täiskasvanute koolitaja Kutse tase 7.
 (Euroopa kvalifikatsioon EQF). Ta on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige.

 


Tagasiside osalejatelt:

Toomas Osvet: Emotsionaalse häälega ja energiline. Väga hea kõneleja ja süsteemne teemakäsitlus.
Kõik, mis ütles jõudis ajudeni. Valdab teemat, hea kogemustepagas. Suurepäraselt teemat valdav, motiveeriv.
Mulle meeldib, kui ma peale koolitust tunnen end raputatuna.
Esimene suhtlemiskoolitus oli õpetlik, teoreetiline ja praktiline osa olid väga hästi tasakaalus.
Suurepärane kombinatsioon teooriast ja praktikast, rõhuga praktikale.
Üritan uusi meetodeid kasutama hakata. Treeninguna väga omal kohal.
Praktilised näited ja konkreetsed nõuanded käitumiseks.


Registreerumine

  Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.